Makale Arşivi

Gölyaka Kalıcı Konutlar Toplu Dükkan Satış İhalesi

Gölyaka Kalıcı Konutlar Toplu Dükkan Satış İhalesi

GÖLYAKA BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

   

Gölyaka Belediye Başkanlığından:

 1. Belediyemize ait Kuyudüzü Mahallesi Kalıcı Konutlar Mevkiinde 528/1 ada/parsel üzerinde bulunan 6 adet taşınmaz dükkân ve 523/1 ada/parsel üzerinde bulunan 7 adet taşınmaz dükkân bloklar halinde toplu satışı yapılacaktır. Aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı olan taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 05.05.2023 Cuma günü Saat 14:30’ da başlayacak ve her blok için aşağıda belirtilen saatte Gölyaka Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Sıra No

 

Marka-Model

 

Tutar (TL)

 

 

Geçici Teminat Bedeli 

 

İhale Saati

1528 Ada 1 Parsel 6 Adet Dükkân2.750.000,00 TL 77.250,00 TL14:30
2523 Ada 1 Parsel 7 Adet Dükkân3.000.000,00 TL 90.000,00 TL14:45
 1. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve ihale başlangıç saati olan 14:30’a kadar müracaat etmeleri gerekir. İhale 05.05.2023 Cuma günü saat 14:30 da encümen salonu ve huzurunda yapılacaktır.
 2. Şartname satış bedeli 200,00 TL (KDV Dâhil)’dir. (Birden fazla araca teklif verecek olanlar tek şartname almaları yeterlidir.)
 3. Her bir blok için geçici teminat bedeli muhammen bedelinin % 3’ üdür, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (KDV’ den istisna) KDV’ den muaf olup satış bedelleri yukarıda belirtildiği gibidir.
 4. Kesin teminat ihale bedelinin % 6 tutarı kadar olacaktır.
 5. Satış bedeli üzerinden İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
 6. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
 7. Gerçek Kişiler
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt örneği. (T.C. Kimlik No Olacaktır)
 • İkametgâh belgesi (E-devlet üzerinden alınacak ADNKS kaydı ibraz edilebilir.)
 • Hangi blok için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır. İhalesine girilecek her blok için ayrı ayrı geçici teminat bedeli yatırılmış olacaktır. Söz konusu dilekçede teminat iadesi için İBAN numarası yazılacak ve varsa İBAN numarasını gösterir banka dekontu/makbuz vb. dilekçeye eklenebilecektir. (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 • Tebligat için Türkiye’ de adres beyanı. (Ayrıca irtibat için telefon numarası varsa fax numarası ve E-mail adresi) (2886 S.K. 16. Md.) (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 • İmza beyannamesi (Noter onaylı olması zorunlu değildir, belediyeden alınacak örnek beyanname doldurularak ibraz edilebilir.)
 • Şartnamede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Gölyaka Belediye Başkanlığından ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 • İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Taahhütname örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 1. Tüzel Kişiler
 2. Vergi levhası fotokopisi. (Vergi Numarasının ibrazı için)
 3. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 5. Hangi blok için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır. İhalesine girilecek her blok için ayrı ayrı geçici teminat bedeli yatırılmış olacaktır. Söz konusu dilekçede teminat iadesi için İBAN numarası yazılacak ve varsa İBAN numarasını gösterir banka dekontu/makbuz vb. dilekçeye eklenebilecektir. (Dilekçe örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 6. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. (https://www.ticaretsicil.gov.tr internet adresinden alınacak sicil gazeteleri idarece elektronik ortamda teyit edilebileceğinden kabul edilecektir.)
 7. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (2886 S.K. 16. Md.) (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 8. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 10. Gölyaka Belediye Başkanlığından ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Taahhütname örneği Belediyemizden temin edilebilir.)

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kapalı zarf içinde teslim edilecektir.  Belge kontrolü ihale komisyonunca yapılacak ve ihaleye girmeye hak kazananlar ihale komisyonunca tespit edilecektir. 

 1. İhale şartnamesi mesai saatleri dâhilinde belediyeden temin edilebilir.

 

İlan olunur.

<iframe width='100%' height='500px' frameborder='0' allowfullscreen src='https://www.bursa.bel.tr/video_paylas.php?id=32034'> </iframe>