Makale Arşivi

İmamlar Mahallesi İmar Uygulaması

İmamlar Mahallesi İmar Uygulaması

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR Düzce İli, Gölyaka İlçesi, İmamlar G25B25B3C ve G26A21A4D paftalarında bulunan, İmamalar Mahallesi 132 ada 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 parsellerin bulunduğu alanda Gölyaka Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 48 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarih ve 2021/55 sayılı kararıyla yapılan plan tadilatına göre, 19/04/2022 tarih ve 2022/39 sayılı Encümen kararıyla sınırlandırması yapılan bölgenin; İmara uygun yapılaşmasını sağlamak, plandaki “Yolları ve Eğitim Alanlarını” kamuya kazandırmak, imara uygun ada ve parseller oluşturmak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre 10/05/2022 tarih ve 2022/42 sayılı Encümen kararıyla Re’sen düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 17/05/2022 ile 17/06/2022 tarihleri arasında Gölyaka Belediyesi askı ilan panosunda ve www.golyaka.bel.tr adresinde 30 (otuz) gün süreyle askı ilanı yapılacaktır. 22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye Encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir. Not: Askıya Çıkış Tarihi: 17/05/2022 Askıdan İniş Tarihi: 17/06/2022

<iframe width='100%' height='500px' frameborder='0' allowfullscreen src='https://www.bursa.bel.tr/video_paylas.php?id=32034'> </iframe>