Başkan

Başkanın Mesajı

Değerli Gölyakalılar, 

Gölyaka farklı din ve dillerde insanların bir arada yaşadığı zengin kültürüyle Gölyaka'umuzun gözbebeği bir ilçedir. İçinde barındırdığı farklı kültürlerin dünyayla süren sıkı bağı; bugüne kadar Gölyaka'nda birçok ilkin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu ilkler de nice değişimlere öncülük etmiştir. Tarihi ve kültürel zenginliği ile Gölyaka'un gözbebeği, dünyaya açılan kapısı olan Gölyaka için çalışmalara başladığımız ilk günden bu güne kadar önemli hizmetlerin altına imza attık. Çalışma aşkımızı ve şevkimizi hiçbir şeyin kırmasına izin vermedik. Bugüne kadar Gölyaka'nda gerçekleştirdiğimiz projeler önemli olduğu kadar örnek projelerdir. Biz icraatlarımızla Gölyaka'na en yakışanını ve en iyisini gerçekleştirmek için gayret sarf ediyoruz. 

Bu vesileyle; bizlerden desteklerini esirgemeyen, uyum içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğum meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, danışmanlarıma, birim müdürlerime, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına, bize çalışma gücü veren Gölyaka halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ediyorum. 

Geleceği tasarlayarak yolumuza devam ediyoruz. Daha çok işimiz olduğunun farkındayız. Elbirliğiyle, yılmadan, aşkla tüm engelleri aşacağız. Çünkü Gölyaka tüm güzelliklere layıktır. 

Özgeçmiş

14 Kasım 1958 yılında Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köy'ünde dünyaya geldi.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.1984-1988 yılları arasında Denizli Güney İmam Hatip Lise'si ve Düzce Gümüşova Lise'sin de öğretmenlik yaptı.1988 yılından öğretmenlikten istifa ederek serbest ticarete başladı.İlk olarak Gölyaka İlçe'sin de ve Düzce Merkez de olmak üzere 33 senedir ticari faaliyetler yürüttü.İmam Hatip Okulları platformu Gölyaka İlçe Koordinatörlüğü, Düzce Müsiad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Düzce Müsiad Sektör Kurulu Başkanlığı, Türk Kızılay Düzce Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Gölyaka İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı ve Gölyaka Tüm Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi Sivil Toplum Kuruluşlarında görevlerde bulundu,bulunmaya da devam etmektedir. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır.İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Görevleri

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, belediye kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları belediye başkan vekili olamaz.

Belediye kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından 5 yıl süre ile seçilen Büyükşehir belediye başkanının görevleri 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanunun 18. maddesinde yer almaktadır.

Belediye Başkanının görevleri şunlardır:

  • Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
  • Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
  • Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
  • Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
  • Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
  • Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
  • Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
  • Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
  • Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
  • Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
  • Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
  • Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.
  • Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

5216 Sayılı Kanunun 19.maddesine Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilir.